Metodologia

W wycenie przedsiębiorstwa wyróżniliśmy trzy podejścia:

 1. Metody majątkowe
  • Metoda wartości księgowej
  • Metoda skorygowanych aktywów netto
  • Metoda wartości likwidacyjnej
  • Metoda wartości odtworzeniowej
 2. Metody porównawcze
  • metoda wykorzystująca rynkowe mnożniki odnoszące się do wartości kapitału własnego przedsiębiorstwa (np.: P/E, P/BV, P/S)
  • metoda wykorzystująca rynkowe mnożniki odnoszące się do wartości brutto przedsiębiorstwa (np.: EV/EBIT, EV/EBITDA, EV/S)
 3. Metody dochodowe
  • metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF
  • metoda zdyskontowanych zysków ekonomicznych EVA
  • metoda zdyskontowanych dywidend

Każde z podejść obejmuje grupę metod, które wyznaczają wartość przedsiębiorstwa. Zarówno w podejściu majątkowym, jak i porównawczym, kalkulowana wartość spółki wynika z wielkości zysków wykazanych w raportach finansowych spółki. Wycena taka, ze względu na fakt, iż nie uwzględnia czynników kształtujących wartość spółki, jest obciążona dużym błędem i może być wykorzystywana jedynie do orientacyjnych szacunków, a nie służyć jako narzędzie w procesie zarządzania spółką.

Przeciwwagą do podejścia księgowego wyceny przedsiębiorstwa, jest rekomendowane przez nas podejście dochodowe, oparte na prognozie przyszłych zysków, przepływów gotówkowych lub dywidend, zdyskontowanych oczekiwaną stopą zwrotu, tj. kosztem kapitału, gdzie pod uwagę brany jest nie tylko stan wyposażenia spółki w postaci aktywów, oraz ich sposób finansowania, a uwzględniane są wszystkie czynniki wpływające na wartość przedsiębiorstwa, w szczególności zwracana jest uwaga na ryzyko, oraz przyszłe planowane inwestycje.

Realizacja: Projekt: