Metody dochodowe wyceny wartości przedsiębiorstw

Wyróżniliśmy następujące metody dochodowe:

  • metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF
    • FCFE – przepływy przynależne właścicielom (Free Cash Flows to Equity)
    • FCFF – przepływy przynależne wszystkim stronom finansującym spółkę, tj. właścicielom i wierzycielom (Free Cash Flows to the Firm)
  • metoda zdyskontowanych zysków ekonomicznych EVA
  • metoda zdyskontowanych dywidend

Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF

Najbardziej rozpowszechnioną i uznaną metodą dochodową wyceny przedsiębiorstw jest metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF (Discounted Cash Flow). Według niej, wartość przedsiębiorstwa to przyszłe prognozowane przepływy pieniężne, które jest w stanie wygenerować spółka z posiadanych aktywów, oraz z przyszłych planowanych inwestycji, zdyskontowane na chwilę obecną, odpowiednią stopą dyskontową wyrażającą ryzyko tych przepływów.

Stosując przepływy pieniężne FCFE, otrzymamy wartość kapitału własnego spółki, natomiast biorąc FCFF, wyceniamy całą spółkę, otrzymując wartość brutto przedsiębiorstwa.

Metoda zdyskontowanych zysków ekonomicznych EVA

Model wyceny oparty na EVA, to model oparty na zysku ekonomicznym. Zgodnie z tym modelem wyceny, zysk ekonomiczny to wartość wytworzona przez spółkę w danym okresie, przy czym należy wziąć pod uwagę zarówno koszty zapisane w dokumentach finansowych, jak i koszt kapitału wykorzystywanego w przedsiębiorstwie. Jeżeli stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału przewyższa koszt kapitału, to właściciele osiągają korzyść. Ta dodatkowa korzyść to premia (dyskonto) ponad zainwestowany kapitał. Spółka jest warta wtedy więcej niż suma zainwestowanego w nim kapitału. Zgodnie z modelem wyceny opartym na zysku ekonomicznym, wartość przedsiębiorstwa równa jest sumie zainwestowanego kapitału i premii równej bieżącej wartości prognozowanego zysku ekonomicznego przedsiębiorstwa.

Model wyceny oparty na zdyskontowanym zysku ekonomicznym (EVA) pomaga w analizie wyników spółki w danym okresie, w odróżnieniu do modelu opartego na zdyskontowanych wolnych przepływach pieniężnych, gdzie strumienie gotówki zależą od inwestycji w środki trwałe i kapitał obrotowy, a te są zależne od uznania managera, czy właściciela spółki.

Jest to, obok metody DCF, druga z metod dochodowych, którą rekomendujemy naszym klientom do wyceny przedsiębiorstwa.

Metoda zdyskontowanych dywidend

Zgodnie z metodą zdyskontowanych dywidend, szacowanie wartości kapitału własnego polega na określeniu bieżącej wartości przyszłych wypłacanych dywidend. Tę metodę wyceny można stosować do wycen przedsiębiorstw o podobnej stopie wzrostu co gospodarka, a przede wszystkim do spółek, które stale wypłacają dywidendę swoim akcjonariuszom i w przyszłości również zamierzają to robić. Nie będzie można użyć tego modelu do wyceny przedsiębiorstwa, które nie ma w swojej polityce wypłaty dywidendy.

Realizacja: Projekt: