Metody majątkowe wyceny wartości przedsiębiorstw

Metody majątkowe obejmują grupę metod, które wyznaczają wartość przedsiębiorstwa poprzez wartość jego aktywów pomniejszonych o pasywa obce. W metodach majątkowych wycenia się elementy aktywów trwałych i obrotowych przedsiębiorstwa, oraz zobowiązania pozabilansowe (leasing). Wartość spółki określana jest na podstawie jej bilansu. Wycena aktywów nie uwzględnia jednak przyszłego rozwoju przedsiębiorstwa, kondycji gospodarki, czynników nie występujących w sprawozdaniach finansowych.

Metody majątkowe nie uwzględniają synergii między składnikami przedsiębiorstwa, związanych z ich zorganizowanym wykorzystaniem. Metody majątkowe dzięki swojej prostocie umożliwiają szybkie oszacowanie, bardzo rzadko oddają jednak faktyczną wartość rynkową przedsiębiorstwa, nie uwzględniają wielkości nie ujętych w bilansie, takich jak kapitał ludzki, know-how, baza klientów, jakość zarządzania. Zatem nie biorą pod uwagę możliwości rozwoju przedsiębiorstwa, oraz korzyści do osiągnięcia z tego tytułu. Ponadto metody te, nie mają zastosowania do wycen transakcyjnych, oraz wycen spółek giełdowych. Alternatywną dla podejścia majątkowego wyceny spółki jest podejście porównawcze, zwane inaczej mnożnikowym bądź wskaźnikowym.

Wyróżniliśmy następujące metody majątkowe:

  • metoda wartości księgowej
  • metoda skorygowanych aktywów netto
  • metoda wartości likwidacyjnej
  • metoda wartości odtworzeniowej

Metoda wartości księgowej

W metodzie tej szacuje się wartość księgową aktywów netto przedsiębiorstwa, która równa jest różnicy pomiędzy pozycją aktywów i zobowiązań. Ujęty w ten sposób kapitał własny (aktywa netto) zgodny z bilansem przedsiębiorstwa niekoniecznie odzwierciedla jego wartość rynkową, co stanowi wadę opisywanej metody.

Metoda skorygowanych aktywów netto

Metoda ta, w porównaniu z metodą wartości księgowej, zastępuje w wycenie wartości księgowe zaktualizowanymi wartościami rynkowymi. Korygowanie wartości aktywów netto dotyczy między innymi: wartości nieruchomości i prawa wieczystego użytkowania gruntów, wartości niematerialnych i prawnych, nominalnej wartości udziałów w innych spółkach, wartości zapasów, należności, zobowiązań.

Metoda wartości odtworzeniowej

W metodzie tej należy określić wartość majątku przedsiębiorstwa poprzez wszystkie inwestycje niezbędne do odtworzenia identycznego, bądź podobnego pod względem rzeczowym majątku. Stosują ją managerowie, właściciele przedsiębiorstw, podejmujący decyzję odnośnie tego, czy bardziej opłaca się kupić przedsiębiorstwo, czy też zbudować je od początku samemu. Niewątpliwie, wadą tej metody jest brak możliwości wzięcia pod uwagę wartości niematerialnych przedsiębiorstwa, takich jak: zasoby ludzkie, pozycja rynkowa, kontakty handlowe, czy system organizacji pracy, a także trudność w oszacowaniu czasu potrzebnego na zdobycie konkretnej pozycji spółki na rynku, co się wiąże z kosztami odtworzenia przedsiębiorstwa.

Metoda wartości likwidacyjnej

Metodę tę stosuje się w przypadku likwidacji przedsiębiorstwa, co się wiąże ze sprzedażą aktywów, oraz spłatą wszelkich zobowiązań Spółki. Wartość likwidacyjna jest równa wpływom ze sprzedaży poszczególnych elementów majątku, pomniejszonym o koszty związane bezpośrednio z likwidacją, oraz zobowiązania i koszty związane ze zwalnianiem pracowników (odprawy, zobowiązania publicznoprawne).

Realizacja: Projekt: