Metody porównawcze wyceny wartości przedsiębiorstw

Metody porównawcze, w odróżnieniu od metod majątkowych (wartości odnoszące się jedynie do bilansu przedsiębiorstwa), oparte są na rachunku zysków i strat, bilansie, oraz przepływach pieniężnych. Wyceny dokonywane metodami porównawczymi bazują na cenach spółek porównywalnych. Podczas stosowania tych metod posługujemy się notowaniami giełdowymi, wskaźnikami i mnożnikami cenowymi. Wyceny porównawcze, nazywane inaczej mnożnikowymi zakładają, że wartość wycenianej spółki powinna odpowiadać proporcjom ceny przedsiębiorstw porównywalnych do wybranych wartości z bilansu lub rachunku wyników. Zgodnie z tym podejściem, wartość przedsiębiorstwa określana jest na podstawie iloczynu dwóch parametrów: wskaźnika wartości spółki porównywalnej, tzw. mnożnika rynkowego i zmiennej finansowej, z której ta wartość wynika, tzw. bazy wyceny.

Są to proste i łatwe w użyciu metody wyceny, jednak często wręcz niemożliwe do zastosowania, chociażby ze względu na brak odpowiedniej bazy porównywalnych spółek. Porównawcze metody wyceny nie uwzględniają wielu czynników kształtujących wartość spółki, na przykład inwestycji, czy ryzyka. Zmiana w doborze mnożników powoduje znaczące zmiany wyceny, ponadto wycena oparta o wartości spółek porównywalnych umożliwia nakręcanie spirali spekulacyjnej.

Wyróżniliśmy następujące metody porównawcze:

 • metoda wykorzystująca rynkowe mnożniki odnoszące się do wartości kapitału własnego przedsiębiorstwa
 • metoda wykorzystująca rynkowe mnożniki odnoszące się do wartości brutto przedsiębiorstwa

Metoda wykorzystująca rynkowe mnożniki odnoszące się do wartości kapitału własnego przedsiębiorstwa

 1. mnożnik P/E (wartość rynkowa jednej akcji w relacji do zysku netto na jedną akcję)

  Pomimo, iż wycena oparta na tym mnożniku nie uwzględnia tempa wzrostu, ryzyka, wydatków na wypłatę dywidend, inwestycji w aktywa trwałe i kapitał obrotowy, wskaźnik P/E odzwierciedla m.in. opinię inwestorów dotyczącą rezultatów działalności danej spółki, a także jej wzrostu oraz rozwoju.

 2. mnożnik P/BV (wartość rynkowa jednej akcji w relacji do wartości księgowej kapitału własnego na jedną akcję)
 3. mnożnik P/S (wartość rynkowa jednej akcji w relacji do sprzedaży na jedną akcję)

  W przeciwieństwie do wskaźników P/E i P/BV, mnożnik P/S można wykorzystać do wyceny przedsiębiorstw nierentownych. Pomimo, że wskaźnik ten oparty jest na uzależnieniu wyceny spółki od wielkości wypracowanych przychodów netto ze sprzedaży produktów i usług, nie uwzględnia on wielkości kosztów sprzedaży, sposobu finansowania działalności.

Metoda wykorzystująca rynkowe mnożniki odnoszące się do wartości brutto przedsiębiorstwa

 1. mnożnik EV/EBIT (wartość enterprise value w relacji do zysku operacyjnego)
 2. mnożnik EV/EBITDA (wartość enterprise value w relacji do zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację)
 3. mnożnik EV/S (wartość enterprise value w relacji do sprzedaży)
Realizacja: Projekt: