Oferta

Wycena Twojej firmy z iValue odbywa się w czterech krokach: 

  • Analiza potrzeb klienta i dostosowanie oferty
  • Zawarcie kontraktu wyceny
  • Przeprowadzenie procesu wyceny
  • Przedstawienie bilansu w postaci raportu

Oprócz wyceny Twojej firmy, możemy dodatkowo zaoferować:

  • Przygotowanie krótkiej prezentacji spółki (teaser informacyjny)
  • Przygotowanie obszernego dokumentu informacyjnego (memorandum)
  • Pomoc w pozyskaniu finansowania (fundusze private equity, venture capital)

Przeprowadzając proces wyceny firmy, analizujemy na początku branżę w której działa spółka, jej model biznesowy, otoczenie, oraz konkurencję. Dalej, przeprowadzamy swoistą analizę strategiczną spółki. Określamy misję, wizję, czynniki wzrostu wartości przedsiębiorstwa, specyfikę rynku, wykonujemy analizę 5 sił konkurencyjności Portera, analizę SWOT, tj. mocne i słabe strony, oraz szanse i zagrożenia. Następnie, przeprowadzamy analizę finansową spółki (analiza RZiS, bilansu, rachunku przepływów pieniężnych), oraz analizę wskaźnikową (wskaźniki płynności, sprawności działania, zadłużenia, rentowności, dla akcjonariuszy).

W dalszej kolejności dokonujemy analizy zysku ekonomicznego, tj. Economic Profit (kalkulacja ROIC: NOPAT, IC, oraz WACC; kreacja/destrukcja wartości). Przyjmujemy konkretne założenia makroekonomiczne dla potrzeb wybranej metody wyceny, która najlepiej odzwierciedla sytuację spółki i prognozujemy RZiS, bilans, rachunek przepływów pieniężnych, koszt kapitału, kapitał obrotowy netto.

Szacujemy wartość spółki: obliczamy FCFF, wartość rezydualną (TV), dyskontujemy otrzymane wartości stopą średnioważonego kosztu kapitału WACC i wreszcie określamy Enterprise Value, oraz Equity Value. Na końcu, przeprowadzamy analizę wrażliwości wyceny. 

Szczegółowe informacje dotyczące metodologii naszej pracy przedstawiamy w sekcji Metodologia.

Aby uzyskać więcej informacji odnośnie warunków realizacji wyceny Twojej firmy, prosimy o kontakt na email: biuro@ivalue.com.pl lub tel.: +48 888 695 150

Realizacja: Projekt: